(1)
Taira, J. Kyojima: Canción Triste Para Shitamachi. Kōbai 2020, 1, 8-13.